Message from EAI President regarding COVID-19
EAI banner

Organizing Committee

General Chair

Qinyu Zhang
Peng Cheng Laboratory, China

General Co-Chairs

Wei Xiang
La Trobe University, Australia

Lian Zhao
Ryerson Univeristy, Canada

Shuo Shi
Harbin Institute of Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Wei Qu
Space Engineering University, China

Liang Ye
Harbin Institute of Technology, China

Yu Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Web Chair

Ning Zhang
University of Windsor, UK

Publicity and Social Media Chair

Wei Li
Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Workshops Chair

Shaohua Wu
Harbin Institute of Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Jian Jiao
Harbin Institute of Technology, China

Publications Chair

Lu Jia
China Agricultural University

Tutorials Chair

Zhenyu Xu
Huizhou Engineering Vocational College, China

Local Chair

Yu Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Conference Manager

Lukas Skolek
EAI

EAI Institutional Members